نمایش 10 محصول
جدید تصویر محصول
100,000 ریال
( 206 بازدید )
افزودن به سبد خرید
جدید تصویر محصول
10,000,000 ریال
( 110 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

نرم افزار اصالت دارو

طرح اصالت سازمان غذا و دارو جهت مشخص نمودن اصالت فرآورده های آرایشی ، بهداشتی ، دارویی وارد شده به کشور می باشد.

جدید تصویر محصول
00 ریال
( 56 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

محصول 1

امروزه مهندسی نرم افزار هم نوعی محصول که توان بالقوه ی یک سخت افزار یا شبکه ای از کامپیوترها را بالفعل می کند وهم وسیله ی نقلیه ای است که برای تحویل محصول مبنای کنترل کامپیوتر ‘مخابرات اطلاعات و خلق و کنترل برنامه های دیگر را تشکیل می دهد.

جدید تصویر محصول
00 ریال
( 58 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

محصول 2

امروزه مهندسی نرم افزار هم نوعی محصول که توان بالقوه ی یک سخت افزار یا شبکه ای از کامپیوترها را بالفعل می کند وهم وسیله ی نقلیه ای است که برای تحویل محصول مبنای کنترل کامپیوتر ‘مخابرات اطلاعات و خلق و کنترل برنامه های دیگر را تشکیل می دهد.

جدید تصویر محصول
00 ریال
( 59 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

محصول 3

امروزه مهندسی نرم افزار هم نوعی محصول که توان بالقوه ی یک سخت افزار یا شبکه ای از کامپیوترها را بالفعل می کند وهم وسیله ی نقلیه ای است که برای تحویل محصول مبنای کنترل کامپیوتر ‘مخابرات اطلاعات و خلق و کنترل برنامه های دیگر را تشکیل می دهد.

جدید تصویر محصول
00 ریال
( 58 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

محصول 4

امروزه مهندسی نرم افزار هم نوعی محصول که توان بالقوه ی یک سخت افزار یا شبکه ای از کامپیوترها را بالفعل می کند وهم وسیله ی نقلیه ای است که برای تحویل محصول مبنای کنترل کامپیوتر ‘مخابرات اطلاعات و خلق و کنترل برنامه های دیگر را تشکیل می دهد.

جدید تصویر محصول
00 ریال
( 180 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

محصول 5

امروزه مهندسی نرم افزار هم نوعی محصول که توان بالقوه ی یک سخت افزار یا شبکه ای از کامپیوترها را بالفعل می کند وهم وسیله ی نقلیه ای است که برای تحویل محصول مبنای کنترل کامپیوتر ‘مخابرات اطلاعات و خلق و کنترل برنامه های دیگر را تشکیل می دهد.

جدید تصویر محصول
00 ریال
( 178 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

محصول 6

امروزه مهندسی نرم افزار هم نوعی محصول که توان بالقوه ی یک سخت افزار یا شبکه ای از کامپیوترها را بالفعل می کند وهم وسیله ی نقلیه ای است که برای تحویل محصول مبنای کنترل کامپیوتر ‘مخابرات اطلاعات و خلق و کنترل برنامه های دیگر را تشکیل می دهد.

جدید تصویر محصول
100,000 ریال
( 179 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

محصول 7

امروزه مهندسی نرم افزار هم نوعی محصول که توان بالقوه ی یک سخت افزار یا شبکه ای از کامپیوترها را بالفعل می کند وهم وسیله ی نقلیه ای است که برای تحویل محصول مبنای کنترل کامپیوتر ‘مخابرات اطلاعات و خلق و کنترل برنامه های دیگر را تشکیل می دهد.

جدید تصویر محصول
00 ریال
( 183 بازدید )
افزودن به سبد خرید
افزودن به لیست علاقه مندی

محصول 8

امروزه مهندسی نرم افزار هم نوعی محصول که توان بالقوه ی یک سخت افزار یا شبکه ای از کامپیوترها را بالفعل می کند وهم وسیله ی نقلیه ای است که برای تحویل محصول مبنای کنترل کامپیوتر ‘مخابرات اطلاعات و خلق و کنترل برنامه های دیگر را تشکیل می دهد.